Regulamin


1. Definicje

1. Dane kontaktowe:
PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s.c
62-811 Kościelna Wieś
ul.Poznańska 19
e-mail: agro@agrorami.pl tel: 62 761 62 15
2. Adres reklamacyjny:
PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s.c
62-811 Kościelna Wieś
ul. Poznańska 19
e-mial: reklamacje@agrorami.pl
3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.
4. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku  wysyłki  znajdującym pod adresem wysylki@agrorami.pl
5. Karta produktu – pojedyncza podstrona na platformie B2B zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, mająca podpisana ze Sprzedawcą stosowną umowę.
7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
8. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych  na Platformie B2B produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Kupujący – Konsument, Klient.
12. Miejsce wydania rzeczy –adres pocztowy lub miejsce  odbioru wskazane w zamówieniu przez  Kupującego.
13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
14. Platforma internetowa ODR –  serwis unijny  internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/
15. Płatność – forma dokonania zapłaty za przedmiot umowy i  za wysyłkę opisana  pod adresem b2b.agrorami.pl
16. Podmiot  uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na Platformie B2B Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
19. Przedmiot umowy – produkty i wysyłka będące przedmiotem umowy.
20. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
21.  Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
22. Platforma B2B – serwis internetowy dostępny pod adresem b2b.agrorami.pl , za pośrednictwem którego Kupujący  może złożyć  zamówienie.
23. Sprzedawca:
PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s.c
62-811 Kościelna Wieś
ul.Poznańska 19
24. Konto bankowe: ...…..…..…….……………………………………..........
25. System –  współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowania, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz  umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawca przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Klientowi  wydana w stanie niezupełnym
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani,  nie mógł znać bądź nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
28. Wada prawna –  rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy B2B określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów,forma wysyłki, forma płatności ,z tym ,że forma płatności zawsze jest ustalana w umowie podstawowej na korzystanie z platformy b2b i miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
30. Zamówienie szablonowe -zamówienie składane na podstawie uprzednich zamówień z użyciem zapisanego koszyka z możliwością jego zmiany.

2. Ogólne warunki działania platformy B2B

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, na podstawie prawa polskiego  i zgodnie z   niniejszym regulaminem.
2. Sprzedawca  zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Ceny podawane są przez Sprzedawcę w  walucie polskiej  i są cenami brutto . Koszt wysyłki  określony jest w cenniku w zakładce wysylki@agrorami.pl  
4. Potwierdzenia zamówienia następuje poprzez powiadomienie o jego przyjęciu Kupującego   wysłane na wskazany  przez niego adres e-mail.
5. Do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy dołączane są w/g indywidualnych ustaleń z Kupującym z .
dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy  niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy./dotyczy Konsumenta/..
6. Sprzedawca umożliwia Kupującemu korzystanie z platformy B2B na dostępnych  urządzeniach przeglądających. Zalecana jest przeglądarka Chrome 70.0.3538.77.  
7. Kupujący korzysta  z opcji zapamiętania jego danych  przez Platformę  B2Bw celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia, po zawarciu umowy z Kupującym . W tym celu Kupujący podaje login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma możliwość w każdej chwili  wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta na Platformie B2B.
Platforma B2b daje możliwość  dokonywania zamówienia na podstawie szablonu zapisanego w koszyku przez określonego Kupującego
8. Sprzedawca zobowiązuje się  do stosowania kodeksu dobrych praktyk.

3. Zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienia  mogą  być  składane   24  godziny na dobę.
2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
3. Realizacja zamówienia  Konsumenta  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje  z chwilą przyjęcia zamówienia  przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do  10 dni od złożenia zamówienia.
5. Każdorazowe zamówienie zostaje potwierdzone powiadomieniem o mozliwości jego realizacji w całości lub części.
6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia z odroczonym terminem płatności uzgodnionym w momencie zwarcia umowy o korzystanie przez Kupującego z platformy B2Bagroramia
7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie umożliwiającym realizację  zamówienia w oparciu o dostępność produktu.
8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z niezbędnymi dokumentami.

4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na  adres  e-mail lub  inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca ma prawo  wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi na podstawie  art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących wypadkach :
a. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. Rękojmia

1. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy ,przyjmuje się ,że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, ma do wyboru:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,nie dotyczy to jednak sytuacji .gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
6. Konsumentowi  nie przysługuje prawo odstąpienia  od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.żądać usunięcia wady.
8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedawca może odmówić żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
11. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561/5 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. Roszczenia Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
15. W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
17. Uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się takie same terminy , z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
18. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
19. Nie  wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa niniejszy  Regulamin. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.
6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności.
7. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do:
1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 2) po sprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji),
3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).
Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.
8. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Postanowienia końcowe

1. Do złożenia zamówienia na Platformie B2B niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: wysylki@agrorami.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 62/7616 787.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
4. Sprzedawca wskazuje ,że wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie B2B w zakładce o treści regulamin.
7. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Regulamin obowiązuje od dnia …………………………………..

Twoje koszyki