Polityka prywatności


1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających z Platformy B2B pod adresem b2b@agrorami.pl.

2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta na platformie, korzystania z platformy.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s.c.z siedzibą w Kościelnej Wsi /62-811 / przy ul. Poznańskiej 19 NIP 608-07-49-94, telefon 62 761 62 15, e-mail: agro@agrorami.pl, uwidoczniona w CEIDG na podstawie wpisów do jego rejestru.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

5. Udostępnianie danych osobowych

1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać ze wskazanej podstawy prawnej.

2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą  tylko w celu realizacji tych płatności.

6. Ochrona danych

1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów na platformie B2B zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa  SSL i ochrony danych.

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 3.Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g) bezpiecznie przechowywane,

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

4. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

5. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji newslettera, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.

7. Uprawnienia użytkowników Platformy B2B

1. Posiadacie  Państwo uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

2. Posiadacie  Państwo prawo  do uzyskania od Administratora następujących  informacji dotyczących:

a)  celu, zakresu i sposobu przetwarzania  danych osobowych,

b) okresu od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

c)  źródła, z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.

3. Na żądanie  Państwa  Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane  osobowe, jak również wstrzyma- czasowo lub na stałe- ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  W tym celu należy  przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Zmiana danych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie na  koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie   lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

9. Ciasteczka

1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Platformę B2B i jakie preferencje miał użytkownik.

4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,

b) statystycznym,

c) przystosowania Platformy do Państwa preferencji.

5. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas platforma może nie funkcjonować prawidłowo.

6. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Platformie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

10. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem b2b@agrorami.pl

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie 10.1


Twoje koszyki